TOPTIMIZE: CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, Chính Sách Quyền Riêng Tư này (sau đây được gọi là “Chính sách”) được Vimarket xây dựng nhằm giúp Người dùng hiểu rõ về quy trình và các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng mà Vimarket đang áp dụng.

Chính Sách Quyền Riêng Tư này được áp dụng cho tất cả Người dùng đã, đang và có dự định sử dụng Toptimize.

Vimarket tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, do đó, Vimarket cam kết chỉ thu thập dữ liệu cá nhân sau khi được sự đồng ý của Người dùng về nội dung được quy định tại Chính sách này.

 1. Thu thập sự đồng ý của Người dùng
 1. Khi Người dùng đăng ký tài khoản và thực hiện một số thao tác trên Toptimize, trước tiên, Vimarket cần có được sự đồng ý của Người dùng với tất cả các nội dung được quy định tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này (bao gồm các phiên bản được sửa đổi, bổ sung, cập nhật trong tương lai). Sự chấp thuận của Người dùng với Chính Sách Quyền Riêng Tư được thể hiện thông qua phương thức điện tử dưới dạng thực hiện một chuỗi các hành động chấp thuận, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các phương thức thực hiện đánh dấu “tick” vào hộp đánh dấu “Tôi đồng ý…”, nhấn “Đồng ý/Tiếp Tục” trên màn hình tương tác, xác thực mật khẩu dùng một lần (OTP) để xác nhận đồng ý, và cung cấp một số Dữ liệu cá nhân cho Vimarket (“Hành động chấp thuận”).
 2. Bằng việc thực hiện Hành động chấp thuận, Vimarket mặc nhiên hiểu là Người dùng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với việc thu thập và xử lý dữ liệu của Vimarket theo như quy định tại Chính sách này. Trường hợp Người dùng không đồng ý với Chính sách này, vui lòng không thực hiện các Hành động chấp thuận, không truy cập và không tiếp tục sử dụng Toptimize. Ngoài ra, nếu Người dùng từ chối cung cấp thông tin, các tính năng, dịch vụ trên Toptimize có thể không được thực hiện đầy đủ.
 1. Các loại dữ liệu cá nhân được thu thập
 1. Định nghĩa

Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật.

 1. Dữ liệu cá nhân cơ bản” bao gồm:
 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 2. Ngày, tháng, năm sinh;
 3. Giới tính;
 4. Địa chỉ liên hệ;
 5. Quốc tịch;
 6. Hình ảnh của cá nhân;
 7. Số điện thoại, số căn cước công dân, mã số thuế;
 8. Thông tin về tài khoản số của cá nhân (zalo, facebook…).
 1. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm” là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:
 1. Thông tin tài khoản ngân hàng;
 2. Dữ liệu về thông tin thiết bị khi sử dụng Toptimize;
 3. Dữ liệu cookies khi sử dụng Toptimize.
 1. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Vimarket thu thập dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích sau đây:

 1. Vận hành, quản trị bất kỳ tài khoản nào và cung cấp dịch vụ cho bất kỳ Người dùng nào thông qua Toptimize;
 2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trên Toptimize hoặc liên quan đến dịch vụ;
 3. Xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của Người dùng theo quy trình bảo mật hiện hành hoặc quy trình nội bộ của Vimarket;
 4. Thực hiện, giám sát và phân tích hoạt động kinh doanh;
 5. Đối với phản hồi và khiếu nại của Người dùng hoặc các mục đích pháp lý trong việc thực thi các quyền của Vimarket, soạn thảo và rà soát các tài liệu, bảo đảm tham vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp;
 6. Hỗ trợ Người dùng;
 7. Hoạt động tiếp thị, quảng bá hoặc quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ;
 8. Phát hiện, ngăn chặn hành vi gian lận, vi phạm pháp luật để giúp bảo vệ sự an toàn, bảo mật cho chính Người dùng và dịch vụ của Vimarket;
 9. Cho các nhà cung cấp/các bên cung cấp dịch vụ/đối tác của Vimarket để thực hiện dịch vụ cho Người dùng và/hoặc Vimarket;
 10. Các mục đích liên quan hợp lý đến các mục đích nêu trên.
 1. Quyền của Người dùng đối với dữ liệu cá nhân
 1. Người dùng có quyền cung cấp dữ liệu cá nhân cho Vimarket và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Người dùng có quyền về Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn: Quyền truy cập, quyền rút lại sự đồng ý, quyền xóa dữ liệu, quyền hạn chế xử lý dữ liệu, quyền cung cấp dữ liệu, quyền phản đối xử lý dữ liệu.
 2. Người dùng có thể truy cập vào Ứng dụng Vimarket hoặc chủ động liên hệ với Vimarket để thực hiện các quyền trên. Khi Người dùng sửa đổi, bổ sung, rút lại sự đồng ý, hạn chế, phản đối hoặc xoá các dữ liệu mang tính trọng yếu, Vimarket có thể yêu cầu Người dùng bổ sung dữ liệu khác nhằm mục đích xác định tính chính chủ của người yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu.
 3. Trong trường hợp Người dùng sửa đổi, bổ sung, rút lại sự đồng ý, hạn chế, phản đối hoặc xoá dữ liệu, Vimarket sẽ hạn chế hoặc ngừng sử dụng dữ liệu, hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần dữ liệu có thể hủy bỏ. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc Người dùng không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của Vimarket hoặc làm ảnh hưởng đến trải nhiệm của Người dùng. Người dùng nên cân nhắc một cách cẩn trọng trước khi thực hiện các quyền này.
 1. Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Người dùng đồng ý cho Vimarket chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các đối tượng sau:

 1. Các đối tác của Vimarket:
 1. các đối tác cung cấp dịch vụ kỹ thuật để vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật mà Vimarket cần để cung cấp dịch vụ cho Người dùng;
 2. các đối tác tiếp thị và quảng cáo nhằm cung cấp cho Người dùng dịch vụ tốt hơn. Vimarket cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các đối tác tiếp thị và quảng cáo nhất định để gửi cho Người dùng thông tin quảng cáo của Vimarket;
 3. các đối tác cung cấp dịch vụ liên quan đến nhu cầu của Người dùng.
 1. Các công ty khác cùng tập đoàn: Vimarket sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của Người dùng với các công ty trong tập đoàn để hỗ trợ và/hoặc tiến hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày và để duy trì cung cấp dịch vụ cho Người dùng.
 2. Cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ dữ liệu:
 1. Vimarket sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của Người dùng để thực hiện đúng nghĩa vụ hợp pháp theo luật hiện hành hoặc tuân thủ quy định pháp luật;
 2. Vimarket có quyền chia sẻ dữ liệu cá nhân của Người dùng với bên thứ ba để phục vụ mục đích thực hiện dịch vụ, tuân theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
 1. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Trong một số trường hợp đặc biệt, như nâng cấp ứng dụng hoặc phân tích dữ liệu mà không thể thực hiện trong nước hoặc chia sẻ với các công ty cùng tập đoàn tại nước ngoài, Người dùng đồng ý cho phép Vimarket chuyển dữ liệu cá nhân của Người dùng ra nước ngoài với điều kiện đảm bảo các yếu tố về an ninh và an toàn thông tin.

 1. Lưu trữ, xóa, hủy dữ liệu cá nhân
 1. Dữ liệu cá nhân của Người dùng được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ, nền tảng điện toán đám mây của tổ chức cung cấp giải pháp nền tảng điện toán đám mây. Vimarket chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Người dùng trong thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ cho Người dùng và theo quy định pháp luật.
 2. Vimarket thực hiện xử lý và lưu dữ liệu cá nhân của Người dùng từ thời điểm thu thập cho đến khi Người dùng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu xóa hoặc huỷ dữ liệu. Để tránh hiểu lầm, trong trường hợp Người dùng yêu cầu xoá dữ liệu, một số dữ liệu sẽ được giữ lại khi pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu.
 1. Dữ liệu cá nhân của trẻ em

Vimarket không cố ý hoặc được thiết kế để thu thập dữ liệu cá nhân trẻ em. Vimarket khuyến khích cha mẹ và người giám hộ tham gia vào các hoạt động trực tuyến của trẻ em để đảm bảo rằng không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập từ trẻ em mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

 1. Liên hệ

Vimarket cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp trong khả năng để giúp bảo vệ an toàn cho dữ liệu cá nhân của Người dùng, tuy nhiên, Vimarket xin lưu ý rằng không có hệ thống nào an toàn tuyệt đối.

Trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách Quyền Riêng Tư hoặc nội dung liên quan đến dữ liệu cá nhân, Người dùng liên hệ tới:

Email: [email protected]

Telegram: t.me/thanhnt1

Website: https://toptimize.vn

 1. Phiên bản Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính Sách Quyền Riêng Tư này được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023

Vimarket có quyền thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này bất kỳ lúc nào. Người dùng nên chú ý cập nhật thường xuyên các thông báo từ Vimarket để nắm được các cập nhật mới nhất.